Ljus/Candle - Spindelnätsljus/Spider Web Candle

Pris:
85 kr
Inkl. 25% Moms
Typ:
25 cm Spindelnätsljus/Spider Web Candle
Antal:
Finns i lager
Fyrkantiga spindelnätsljus är vita ljus som i takt med att ljuset brinner ner bildar ett fint spindelnätsmönster. Dessa Svensktillverkade ljus brinner lika vackert under hela brinntiden.

Storlek:
55 x 55 mm

Längd: Finns i 8 olika längder
10 cm: 45 kr
15 cm: 55 kr
20 cm: 65 kr
25 cm: 85 kr
30 cm: 115 kr
35 cm: 135 kr
40 cm: 165 kr
45 cm: 185 kr

Brinntid: 22-64 timmar beroende på längd

100% stearin

Stearinljusen är helt egentillverkade och gjuts för hand på ljusfabriken i Göteborg. Ett hantverk som ger vackert formgivna stearinljus av absolut högsta kvalitet.

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
Använd en lämplig värmetålig och brandsäker ljushållare under brinnande ljus.
Veken ska vara max 1 cm för att uppnå bästa resultatet. Klipp av veken innan du tänder ljuset första gången om den är längre än 1 cm. Veken ska vara böjd under tiden ljuset brinner, annars kan det uppstå en sotmussla - ifall detta uppstår, släck ljuset, ta bort den och börja om från början.
Placera inte brinnande ljus nära en värmekälla eller på platser med drag. Minsta avstånd mellan ljusen bör vara 10 cm, ju tjockare ljus, desto större avstånd. Fel placering kan göra så att ljuset rinner kraftigt.
Alla stearinljus behöver god syretillförsel. Placeras ett stearinljus i en lykta, bör lyktan vara minst dubbelt så hög som ljuset, det bör även finnas gott om luft runt omkring ljuset.
Ljusdekorationer avlägsnas allt eftersom ljuset brinner ner. Släck ljuset när det är ca 2 cm kvar till hållaren, annars kan skador uppstå på både hållaren och underlaget, såsom sprucket glas och brännmärken. 

Dagens samhälle har börjat fokusera mer på den miljöutveckling vi går emot, en stor utveckling av ekologiska produkter har skett på marknaden och människor är alltmer medvetna om att det finns ett miljövänligt alternativ till praktiskt taget allt.
Dessa svensktillverkade stearinljus är framställda av animaliskt och vegetabiliskt fett vilket är en förnyelsebar råvara. Stearinljusen förbränns utan någon som helst påverkan gentemot växthuseffekten. Stearinljusen uppfyller dom hårda kraven för miljömärkning.

I rullistan finns att beställa det jag har i lager.
Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
Design & tillverkning: Form Factory of Sweden AB
_______________________________________________________________________
Square spider Web Candle is white candles and as the candle burns down it forms a fine spider web pattern. These Swedish-made candles burn beautifully throughout burn time.

Size:
55 x 55 mm

Length: Available in 8 different lengths
10 cm: 45 SEK
15 cm: 55 SEK
20 cm: 65 SEK
25 cm: 85 SEK
30 cm: 115 SEK
35 cm: 135 SEK
40 cm: 165 SEK
45 cm: 185 SEK

Burn time: 22-64 hours depending on length

100% stearin

The candles are entirely self-produced and cast by hand at the candle factory in Gothenburg, Sweden. A craft that produces beautifully designed candles of absolute highest quality.

Never leave candles unattended.
Use a suitable heat resistant and fireproof candleholder when the candle is burning.
The wick should be a maximum of 1 cm to achieve the best results, cut the wick before lighting the light for the first time if it is longer than 1 cm. The wick should be bent while the candle is burning, otherwise there may be a soot clam - if this occurs, blow out the candle, remove it and start over.
Do not place burning candles near a source of heat or in places where it's drafty. Minimum distance between the lights should be 10 cm, the thicker the candle, the greater the distance. Wrong location can make the candle flow significantly.
All candles need good oxygen supply. I a candle is placed in a lantern, the lantern should be at least twice as high as the candle, there should be plenty of air around the candle.
Light decorations removed as the candle burns down. Turn out the candle when it is about 2 cm to the holder, otherwise there may be damage to both the holder and the substrate, such as cracked glass and burns.

Today's society has begun to focus more on the development of the environment we are moving towards, a great development of organic products has been on the market and people are increasingly aware that there is an environmentally friendly alternative to practically everything.
These Swedish-made candles are made of animal and vegetable fat, which is a renewable resource. The candles are burned without any impact against the greenhouse effect. The candles meet the strict requirements for environmental labeling.

In the drop down list you can order what I have in stock.
Email me if you want to order something that I don´t have in stock.
Design & production: Form Factory of Sweden AB