Leksaker/Toys - Alfabetspussel/Alphabet Puzzle

Price:
265 kr
Inc. 25% Tax
Type:
Alfabetspussel/Alphabet Puzzle
Quantity:
In Stock
"Tusenfotingen Sten" är ett alfabetspussel där varje bokstav har en egen pusselbit, dvs. en av tusenfotingens fötter. Ett roligt sätt för barnen att lära sig alfabetet. Pusslet kan också ställas på högkant. 

Storlek: 56x9x1,8cm

Palmträ och gummiträ används i produkterna och träden odlas i plantager på Sri Lanka. Några av produkterna är gjorda av plywood. Inga sällsynta träslag eller urskogsområden påverkas. Färgerna är miljövänliga och godkända enligt de regler EU fastställt för leksaker. 

Hantverksgrupperna i de fattiga byar på Sri Lanka snidar och målar på trä och deras hantverk har en lång tradition. De fem små grupperna som gjort dessa varor består av 5-20 personer. Männen gör för det mesta träarbetet och kvinnorna målar med klara, starka färger.

Det är svårt att hitta arbete i byarna, många flyttar in till städernas slumoråden men de flesta vill egentligen inte flytta. Så genom att arbete skapas kan byarna utvecklas och det ger byborna möjlighet till ett bättre liv.

Designen och träarbetet är ofta mycket komplicerat och målet är att producenterna skall bli kända för sin hantverksskicklighet. På så sätt kan de klara konkurrensen från stora företag med industrialiserad tillverkning.

Sarvodaya är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar över hela Sri Lanka för att förbättra levnadsvillkoren för landets fattiga. De verkar i över 2000 byar och driver hem för föräldralösa barn, skolor, utbildningar för fattiga unga, hem för gamla mm. De hjälper också till att starta hantverksgrupper ute i byarna. Sarvodaya hjälper också till med packning och export.

En del av det du betalar för varorna går till Sarvodayas sociala verksamheter. Att köpa dessa produkter betyder således något för många fattiga människor.

På hemsidan www.northsouth-fairtrade.se kan du se hela sortementet.
Maila mig om du vill beställa något som jag inte har i lager.
_______________________________________________________________________
"Millipede Stan" is an alphabet puzzle where each letter has its own piece of the puzzle, ie one of the feet of the thousand feet. A fun way for the kids to learn the alphabet. The puzzle can also be placed on the side.

Size: 56x9x1,8cm

Palmwood and gumwood are used in the products and the trees are grown in plantations in Sri Lanka. Some of the products are made of plywood. No rare woods or forests are affected. The colors are environmentally friendly and approved according to the EU rules for toys.

The craft groups in the poor villages of Sri Lanka carve and paint on wood and their craft has a long tradition. The five small groups that made these goods consist of 5-20 people. The men mostly do the woodwork and the women paint with clear, strong colors.

It is difficult to find work in the villages, many move into the slums of the cities, but most do not really want to move. So by creating jobs, the villages can be developed and it gives the villagers the opportunity for a better life.

Design and woodwork is often very complicated and the goal is for the producers to become famous for their craftsmanship. This way they can cope with the competition from large companies with industrialized manufacturing.

Sarvodaya is a religious and politically unrelated organization working across Sri Lanka to improve the living conditions of the country's poor. They work in over 2000 villages and run homes for orphans, schools, educations for poor young people, homes for old, etc. They also help to start craft groups out in the villages. Sarvodaya also helps with packing and export.

Part of what you pay for the goods goes to Sarvodaya's social activities. Buying these products thus means something to many poor people.

On the website www.northsouth-fairtrade.se you can see all variety ments.
Email me if you want to order something that I don´t have in stock.